Phòng khách Hidden Charm Resort

Phòng khách Hidden Charm Resort

Tranh mosaic trang trí khách sạn hình hoa đào, mai

Tranh mosaic trang trí tường hình hoa đào, hoa mai

Tranh gốm mosaic Mai đào sắc màu

Tranh mosaic hoa đào hoa mai

Tranh mosaic hoa

Tranh mosaic bông hoa

Tranh hoa mosaic

Tranh ghép bông hoa mosaic

  • Công trình: Hidden Charm Resort.
  • Địa chỉ: Số 9, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình.
  • Vị trí: Sảnh khách sạn.

Sản phẩm

Tranh mosaic Mai đào sắc màu